Περί εκτίμησης κινδύνου σύμφωνα με το ΕΝ 62305-2

Είναι γνωστό ότι πριν από το σχεδιασμό ενός συστήματος προστασίας μιας κατασκευής από άμεσα κεραυνικά πλήγματα αλλά και κατά τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62305-3, απαιτείται η εκτίμηση του κινδύνου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62305-2. Σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο η υπό προστασία κατασκευή κατατάσσεται σε μία από τις τέσσερεις στάθμες προστασίας – επικινδυνότητας.

Την εκτίμηση κινδύνου πραγματοποιούμε μέσω ειδικού λογισμικού προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα παραμετροποίησης των απαιτήσεων του παραπάνω προτύπου καθώς και εύκολης επανάληψης ενώ ταυτόχρονα οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι παρατηρήσιμο και ελέγξιμο.